Avís Legal

Tots els drets reservats

Tota la informació continguda en aquesta web així com el seu disseny gràfic i imatges dels diferents productes mostrats constitueix una obra la propietat intel·lectual de la qual pertany a l’empresa Carles Clivillé Quintana amb domicili en c/Brucau 200,2a 08203 Sabadell Barcelona i amb C.I.F 33877579M, i això amb l’única excepció d’aquells drets sobre productes i serveis que no siguin propietat de tal Companyia i les marques de la qual estiguin registrades a favor dels seus respectius titulars i consegüentment siguin reconegudes per Carles Clivillé Quintana.

Els usuaris o visitants que pretenguin realitzar activitats de contractació electrònica per a l’adquisició de béns i serveis a través de la web, hauran d’accedir prèviament a les condicions de contractació i manifestar el seu coneixement i integra acceptació. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzat per  Carles Clivillé Quintana.

Carles Clivillé Quintana no es fa responsable en el cas que l’accés o les visites al seu web es veiés impossibilitat o dificultat temporalment a causa d’una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic, o del prestat per algun altre proveïdor de telecomunicacions aliè a l’empresa; així mateix es declina tota responsabilitat si es donessin tals circumstàncies conseqüència de produir-se conflictes socials o altres conflictes de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments o ordenis administratives o judicials, o saturacions siguin o no intencionades.

Carles Clivillé Quintana declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués sofrir el visitant del seu web en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualssevol de les circumstàncies o fets descrits en el paràgraf anterior.  Carles Clivillé Quintana l’informa que a fi d’optimitzar el manteniment i gestió de la relació contractual que pugui unir-li amb els visitants, les dades personals que ens siguin proporcionats seran incorporats a un fitxer automatitzat del qual serà responsable  Carles Clivillé Quintana; per això, i de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99 de 13 de desembre i el reial decret 1720/2007 s’informa l’usuari de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals recaptades que podrà fer valer mitjançant comunicació escrita en tal sentit dirigida a cliville@clivillepintors.com.

Tota qüestió litigiosa relacionada amb l’accés a aquesta web i ús de la mateixa per part del visitant es regirà per la llei espanyola, acceptant l’usuari la submissió expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a dirimir qualsevol divergència i/o conflicte suscitat sobre aquest tema, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Política de privacitat

Dret d’informació

A l’efecte del que es preveu en la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, Carles Clivillé Quintana informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Carles Clivillé Quintana i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol·licitants d’informació o clients que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit en l’Agència de Protecció de Dades.

Finalitat

Les dades que vostè facilita a Carles Clivillé Quintana tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti i poder oferir-li nous serveis.

Consentiment de l’usuari

L’ús dels esmentats formularis, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedits a tercers. Excepte en els camps en què expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui un minvament en la quantitat i qualitat dels serveis que vostè sol·liciti. La falta d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Carles Clivillé Quintana pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

Dret d’accès

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets d’abans esmentats dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: cliville@clivillepintors.com. Carles Clivillé Quintana no utilitza tàctiques de “Spaming”, i tampoc queden registrats els usuaris per una mera visita a la nostra pàgina Web. Carles Clivillé Quintana tan sols tractarà la informació que l’usuari ens comuniqui mitjançant correu electrònic, o en informar-se sobre els nostres serveis professionals.

Seguretat

Carles Clivillé Quintana manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99 de 13 de Desembre  i el reial decret 1720/2007 relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i posa tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, ús no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a Carles Clivillé Quintana, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Respecte a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic cliville@clivillepintors.com